องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
group ฝ่ายบริหาร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายจำรัส ยอดสาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 062-1892448
นายจำรัส ยอดสาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 062-1892448
นายบุญลือ นารินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 086-012-7129
นายบุญลือ นารินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 086-012-7129
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 064-514-7226
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 064-514-7226
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร