องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ฝ่ายบริหาร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายจำรัส ยอดสาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 062-189-2448
นายบุญลือ นารินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 086-012-7129
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 064-514-7226
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสนทยา จักรศรี
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 084-3268385
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-105-5835
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-497-9048
ระหว่างปรับปรุง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 092-926-1715