info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
image โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
 
group ฝ่ายบริหาร
นายไพบูลย์ เชื้อทอง
นายก อบต.กล้วยกว้าง
นายไพบูลย์ เชื้อทอง
นายก อบต.กล้วยกว้าง
นายสุบรรณ์ ตรีแก้ว
รองนายก อบต.กล้วยกว้าง
นายสุบรรณ์ ตรีแก้ว
รองนายก อบต.กล้วยกว้าง
นายสุเทพ บัวจูม
รองนายก อบต.กล้วยกว้าง
นายสุเทพ บัวจูม
รองนายก อบต.กล้วยกว้าง
นายประเทียง ฮิมฮง
เลขานุการนายก อบต.
นายประเทียง ฮิมฮง
เลขานุการนายก อบต.
group ฝ่ายสภา
นายจำรัส ยอดสาย
ประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายจำรัส ยอดสาย
ประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
รองประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
รองประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมทรง วงค์ขึง
เลขานุการสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมทรง วงค์ขึง
เลขานุการสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายบุญมา พวงยอด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายบุญมา พวงยอด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายประวิทย์ ปุญญา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายประวิทย์ ปุญญา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายวีระยุทธ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 2
นายวีระยุทธ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 2
นายภานุมาศ คุณมาศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายภานุมาศ คุณมาศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายไพรัตน์ จังอินทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายไพรัตน์ จังอินทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นางสาวเบญจมาศ สังข์ขาว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสาวเบญจมาศ สังข์ขาว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายสมพงษ์ หาญภิรมย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสมพงษ์ หาญภิรมย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายชูศักดิ์ บัวบาล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายชูศักดิ์ บัวบาล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสูรย์ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสูรย์ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายนนท์ จุมจวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายนนท์ จุมจวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสายสินธ์ บาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสายสินธ์ บาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสุนทร บุญยก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายสุนทร บุญยก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายไพรวัลย์ บุญโจม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายไพรวัลย์ บุญโจม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายสมาน ยอดอาจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายสมาน ยอดอาจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายทองเหรียญ วงค์เจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายทองเหรียญ วงค์เจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายจำเนียร กิ่งกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายจำเนียร กิ่งกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายทองพูน โพธิ์งาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายทองพูน โพธิ์งาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายเชิดชาย ยอดโพธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายเชิดชาย ยอดโพธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายอุทัย นามวิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
นายอุทัย นามวิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 080-727-7099
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 080-727-7099
นายกิตติภพ ผ่านพินิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกิตติภพ ผ่านพินิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
group สำนักปลัด
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไป
นายธวัชชัย เมืองจันทร์
นิติกร
นายธวัชชัย เมืองจันทร์
นิติกร
นายสุบรรณ ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุบรรณ ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพจมาน พิมพิสาร
นักพัฒนาชุมชน ปก.
นางพจมาน พิมพิสาร
นักพัฒนาชุมชน ปก.
นางสาวมลฤดี พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตร ปก.
นางสาวมลฤดี พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตร ปก.
จ่าเอกสุนัน สุริยะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง.
จ่าเอกสุนัน สุริยะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง.
นายวุฒิชัย บัวเกษ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒิชัย บัวเกษ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ ดวงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ ดวงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจันเพิญ ทุนภิรมย์
คนครัว
นางจันเพิญ ทุนภิรมย์
คนครัว
นายเสรี ทุนภิรมย์
คนสวน
นายเสรี ทุนภิรมย์
คนสวน
นายชนาสิน แก้วยอดลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายชนาสิน แก้วยอดลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายประทีป เตสะ
พนักงานขับรถยนต์
นายประทีป เตสะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกัลยา เหล่าราช
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัลยา เหล่าราช
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววรัญญา ยอดสาย
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววรัญญา ยอดสาย
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธีรศักดิ์ บัววงค์
คนงานเกษตร
นายธีรศักดิ์ บัววงค์
คนงานเกษตร
นายเมธี ศรปัญญา
ยาม
นายเมธี ศรปัญญา
ยาม
นายสุทัศน์ บุดดา
นักการภารโรง
นายสุทัศน์ บุดดา
นักการภารโรง
นายอุทัย สีพะนัด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอุทัย สีพะนัด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
group กองคลัง
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิเชียร ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิเชียร ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพัชนี สุวรรณทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพัชนี สุวรรณทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายธนารัฐ นันกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธนารัฐ นันกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธีระ สังข์ขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายธีระ สังข์ขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววิชุดา ยอดคำตัน
ผู้ช่วย จัดเก็บรายได้
นางสาววิชุดา ยอดคำตัน
ผู้ช่วย จัดเก็บรายได้
นางสาวเบญจพร ศรีธนต์
ผู้ช่วย การเงินและบัญชี
นางสาวเบญจพร ศรีธนต์
ผู้ช่วย การเงินและบัญชี
group กองช่าง
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดิเรก แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายดิเรก แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอิทธิพล บัวบาล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอิทธิพล บัวบาล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสิวพร วงค์ขึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิวพร วงค์ขึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพุทธชาติ ป้องชาลี
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายพุทธชาติ ป้องชาลี
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายพรชัย แพทย์นาดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายพรชัย แพทย์นาดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายจรูญ พงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป
นายจรูญ พงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษาฯ
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางอภิสรา มะโนรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอภิสรา มะโนรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายพรประสิทธิ์ ตรีแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายพรประสิทธิ์ ตรีแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอุทัย ศรีธนต์
ครู
นางอุทัย ศรีธนต์
ครู
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครู
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครู
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครู
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครู
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครู
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครู
นางเด่นนภา ปุญญา
ครู
นางเด่นนภา ปุญญา
ครู
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครู
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครู
นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา ขาวสะอาด
คนงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา ขาวสะอาด
คนงานทั่วไป
นายพันธวิทย์ แพทย์มด
นักการภารโรง
นายพันธวิทย์ แพทย์มด
นักการภารโรง
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร