องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ ( ฉบับที่ 6 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
photo แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง รับแบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวและรถนวดข้าว ตามข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ขอจัดส่งสำเนาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง(ส.ถ.1/1)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง (ผ.ถ.1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยเหตุกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
photo ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร