องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
โทร : 065-636-3221
นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
โทร : 065-636-3221
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-497-9048
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-497-9048
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-265-7923
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-265-7923
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 092-926-1715
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 092-926-1715
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร