องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
group กองช่าง
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-265-7923
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-265-7923
นายดิเรก แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายดิเรก แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอิทธิพล บัวบาล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอิทธิพล บัวบาล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสิวพร วงค์ขึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิวพร วงค์ขึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพุทธชาติ ป้องชาลี
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายพุทธชาติ ป้องชาลี
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายพรชัย แพทย์นาดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายพรชัย แพทย์นาดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายจรูญ พงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป
นายจรูญ พงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร