info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
group กองคลัง
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิเชียร ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิเชียร ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพัชนี สุวรรณทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพัชนี สุวรรณทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายธนารัฐ นันกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธนารัฐ นันกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธีระ สังข์ขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายธีระ สังข์ขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววิชุดา ยอดคำตัน
ผู้ช่วย จัดเก็บรายได้
นางสาววิชุดา ยอดคำตัน
ผู้ช่วย จัดเก็บรายได้
นางสาวเบญจพร ศรีธนต์
ผู้ช่วย การเงินและบัญชี
นางสาวเบญจพร ศรีธนต์
ผู้ช่วย การเงินและบัญชี
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร