องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29
group กองคลัง
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-497-9048
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-497-9048
นายวิเชียร ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิเชียร ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอานุภาพ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอานุภาพ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชนี สุวรรณทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพัชนี สุวรรณทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายธนารัฐ นันกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธนารัฐ นันกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธีระ สังข์ขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายธีระ สังข์ขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววิชุดา ยอดคำตัน
ผู้ช่วย จัดเก็บรายได้
นางสาววิชุดา ยอดคำตัน
ผู้ช่วย จัดเก็บรายได้
นางสาวเบญจพร ศรีธนต์
ผู้ช่วย การเงินและบัญชี
นางสาวเบญจพร ศรีธนต์
ผู้ช่วย การเงินและบัญชี
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร