องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองคลัง
นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-1021007
นางสาวภาวินันท์ พรมสาร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นายวิเชียร ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายอานุภาพ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธนารัฐ นันกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายธีระ สังข์ขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิชุดา ยอดคำตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเบญจพร ศรีธนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ