info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 39
เดือนนี้ 5,528
เดือนที่แล้ว 10,620
ทั้งหมด 45,516

group สำนักปลัด
นายกิตติภพ ผ่านพินิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกิตติภพ ผ่านพินิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไป
นายธวัชชัย เมืองจันทร์
นิติกร
นายธวัชชัย เมืองจันทร์
นิติกร
นายสุบรรณ ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุบรรณ ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพจมาน พิมพิสาร
นักพัฒนาชุมชน ปก.
นางพจมาน พิมพิสาร
นักพัฒนาชุมชน ปก.
นางสาวมลฤดี พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตร ปก.
นางสาวมลฤดี พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตร ปก.
จ่าเอกสุนัน สุริยะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง.
จ่าเอกสุนัน สุริยะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง.
นายอานุภาพ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอานุภาพ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒิชัย บัวเกษ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒิชัย บัวเกษ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ ดวงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ ดวงนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจันเพิญ ทุนภิรมย์
คนครัว
นางจันเพิญ ทุนภิรมย์
คนครัว
นายเสรี ทุนภิรมย์
คนสวน
นายเสรี ทุนภิรมย์
คนสวน
นายชนาสิน แก้วยอดลา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายชนาสิน แก้วยอดลา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายประทีป เตสะ
พนักงานขับรถยนต์
นายประทีป เตสะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกัลยา เหล่าราช
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัลยา เหล่าราช
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววรัญญา ยอดสาย
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววรัญญา ยอดสาย
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธีรศักดิ์ บัววงค์
คนงานเกษตร
นายธีรศักดิ์ บัววงค์
คนงานเกษตร
นายเมธี ศรปัญญา
ยาม
นายเมธี ศรปัญญา
ยาม
นายสุทัศน์ บุดดา
นักการภารโรง
นายสุทัศน์ บุดดา
นักการภารโรง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร