messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group สำนักปลัด
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-6759449
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0851055835
ว่าง
นิติกร
นายสุบรรณ ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพจมาน พิมพิสาร
นักพัฒนาชุมชน ปก.
นางสาวมลฤดี พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตร ปก.
จ่าเอกสุนัน สุริยะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก.
นายวุฒิชัย บัวเกษ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง.
นางจันเพิญ ทุนภิรมย์
คนครัว
นายเสรี ทุนภิรมย์
คนสวน
นายประทีป เตสะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกัลยา เหล่าราช
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววรัญญา ยอดสาย
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอัมพกา นามวัตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเมธี ศรปัญญา
ยาม
นายสุทัศน์ บุดดา
นักการภารโรง
นายสายสินธ์ บาศรี
คนงานเกษตร