องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20
group สำนักปลัด
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไป
นายธวัชชัย เมืองจันทร์
นิติกร
นายธวัชชัย เมืองจันทร์
นิติกร
นายสุบรรณ ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุบรรณ ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพจมาน พิมพิสาร
นักพัฒนาชุมชน ปก.
นางพจมาน พิมพิสาร
นักพัฒนาชุมชน ปก.
นางสาวมลฤดี พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตร ปก.
นางสาวมลฤดี พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตร ปก.
จ่าเอกสุนัน สุริยะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกสุนัน สุริยะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวุฒิชัย บัวเกษ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒิชัย บัวเกษ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจันเพิญ ทุนภิรมย์
คนครัว
นางจันเพิญ ทุนภิรมย์
คนครัว
นายเสรี ทุนภิรมย์
คนสวน
นายเสรี ทุนภิรมย์
คนสวน
นายชนาสิน แก้วยอดลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายชนาสิน แก้วยอดลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายประทีป เตสะ
พนักงานขับรถยนต์
นายประทีป เตสะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกัลยา เหล่าราช
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัลยา เหล่าราช
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววรัญญา ยอดสาย
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววรัญญา ยอดสาย
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเมธี ศรปัญญา
ยาม
นายเมธี ศรปัญญา
ยาม
นายสุทัศน์ บุดดา
นักการภารโรง
นายสุทัศน์ บุดดา
นักการภารโรง
นายอุทัย สีพะนัด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอุทัย สีพะนัด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร