องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group สำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0851055835
นายธวัชชัย เมืองจันทร์
นิติกร
นายสุบรรณ ศรีกุล
นักทรัพยากรบุคคล
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพจมาน พิมพิสาร
นักพัฒนาชุมชน ปก.
นางสาวมลฤดี พันธ์ดี
นักวิชาการเกษตร ปก.
จ่าเอกสุนัน สุริยะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวุฒิชัย บัวเกษ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจันเพิญ ทุนภิรมย์
คนครัว
นายเสรี ทุนภิรมย์
คนสวน
นายชนาสิน แก้วยอดลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายประทีป เตสะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกัลยา เหล่าราช
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิจิตรา ยอดสีมา
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววรัญญา ยอดสาย
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอัมพกา นามวัตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเมธี ศรปัญญา
ยาม
นายสุทัศน์ บุดดา
นักการภารโรง
นายอุทัย สีพะนัด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสายสินธ์ บาศรี
คนงานเกษตร