องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
group กองการศึกษาฯ
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 092-926-1715
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 092-926-1715
นางอภิสรา มะโนรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอภิสรา มะโนรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายพรประสิทธิ์ ตรีแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายพรประสิทธิ์ ตรีแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอุทัย ศรีธนต์
ครู
นางอุทัย ศรีธนต์
ครู
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครู
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครู
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครู
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครู
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครู
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครู
นางเด่นนภา ปุญญา
ครู
นางเด่นนภา ปุญญา
ครู
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครู
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครู
นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา ขาวสะอาด
คนงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา ขาวสะอาด
คนงานทั่วไป
นายพันธวิทย์ แพทย์มด
นักการภารโรง
นายพันธวิทย์ แพทย์มด
นักการภารโรง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร