info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 60
เดือนนี้ 5,549
เดือนที่แล้ว 10,641
ทั้งหมด 45,537

group กองการศึกษา
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวพัทธนันท์ จันทร์ละออ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัทธนันท์ จันทร์ละออ
นักวิชาการศึกษา
นายประณัย แคว้นคอนฉิม
ผช.จพง.ธุรการ (กองการศึกษา)
นายประณัย แคว้นคอนฉิม
ผช.จพง.ธุรการ (กองการศึกษา)
นางอุทัย ศรีธนต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอุทัย ศรีธนต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเด่นนภา ปุญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเด่นนภา ปุญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นายพันธวิทย์ แพทย์หมด
นักการภารโรง
นายพันธวิทย์ แพทย์หมด
นักการภารโรง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร