องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองการศึกษาฯ
นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 085-102-1007
นางอภิสรา มะโนรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายพรประสิทธิ์ ตรีแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอุทัย ศรีธนต์
ครู
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครู
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครู
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครู
นางเด่นนภา ปุญญา
ครู
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครู
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา ขาวสะอาด
คนงานทั่วไป
นายพันธวิทย์ แพทย์มด
นักการภารโรง