องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร