องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการให้คำปรึกษา การตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รวมระเบียบกฏหมายและคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9802
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) สำหรับผู้ใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเภทเป็นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงสำนักงานราชบัณฑิตยสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file มาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คู่มือ/องค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3