องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) สำหรับผู้ใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเภทเป็นภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file มาตรฐานการควบคุมอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือ/องค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file วิธีการย้อนในระบบ e-GP จนถึงการยกเลิกโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือการใช้งาน e-GP การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการใช้งาน (ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2