องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แนวทางการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษทางวินัย
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก ประธานสภา รองประธาน สมาชิก เลขา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1071
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ ก.กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4 ) 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ แ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2096
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4