องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
insert_drive_file รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1,2,3) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file ประกาศ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันทุจริต ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 62-64 (อบต.กล้วยกว้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2562 – 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
photo แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร