ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรในตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566 หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง