ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรพะยอม หมู่ที่ 8 ไปบ้านหนองผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง