ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง