ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง