ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง