ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง