ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์พร้อมอุปกรณ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง