ชื่อเรื่อง : จัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า