ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 กรณีชำระแล้วหากประสงค์ขอรับเงินคืนให้ยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 1.แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคืน 2.ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน 3. หนังสือมอบอำนาจกรณียื่นคำร้องแทน 4. บัตรประจำตัวประชาชน 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 6. อื่น ๆ หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียค่าธรรมเนียมมิได้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ค่าธรรมเนียม ให้เงินนั้นตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
ชื่อไฟล์ : 14NiP9sThu115414.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : d5A6o5yThu115423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7CQIdscThu115430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kElTX2cThu24146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้