ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ศก.ถ.29-041 บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 9