ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง