ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอก หมู่ที่ 5 ไปบ้านนานวนเทศบาลตำบลจานแสนไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง