องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีนายองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ/หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน โดยมีระเบียบวาระพิจารณาดังนี้ 1.เห็นชอบทบทวนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 คร้ังที่ 1/2566 2.การเสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3.แจ้งแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุฑธศาสตร์ชาติ 20 ปี 4.เห็นชอบประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อพัฒนาตำบลต่อไป
ผู้โพส : admin