messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด : ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30. - 11.00 น. คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ประกอบด้วย นายสายัณต์ ดวงนิล นายกองคก์การบริหหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตร ร่วม ประชุมครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของ #ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจาณา ดังนี้ 1.ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ 2.ขั้นตอนหลังจากที่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินทุนในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 3.เอกสารที่ใช้ประกอบในการกู้เงิน 4.อนุมัติคำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม
ผู้โพส : admin