องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบได้ด้วย 1. นายสมชาย ผักไหม สมาชิกสภา อบต.กล้วยกว้าง หมู่ที่ 1 ประธานคณะกรรมการ 2. นายก้องกิตติ ดวงตา สมาชิกสภา อบต.กล้วยกว้าง หมู่ที่ 3 กรรมการ 3. นายสูรย์ ตรีแก้ว สมาชิกสภา อบต.กล้วยกว้าง หมู่ที่ 6 กรรมการ 4. นายวิไล บัวจูม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 กรรมการ 5. นายชม ศรีสังข์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 กรรมการ 6. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 7. นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 8. นายบุญส่ง สมัครผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเกษตรไร่นาสวนผสม กรรมการ 9. นายทองลา พอใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการปกครองท้องที่ กรรมการ 10. นายทวี รักษา ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 11. ว่าที่ร้อยตรี ทศพล โพธิ์งาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เลขานุการคณะกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพส : admin