องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ฝ่ายสภา
นายชูศักดิ์ บัวบาล
ประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นางนภัสกร ธีระบุตร
รองประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมชาย ผักไหม
เลขานุการสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมชาย ผักไหม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายวีระยุทธ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายก้องกิตติ ดวงตา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายประดิษฐ์ บุญเลิศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายชูศักดิ์ บัวบาล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
ว่าง
นายประวัติ ปทุมวัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นางนภัสกร ธีระบุตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายสามารถ ยอดอาจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายสมทรง วงค์ขึง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายจำรัส โคตระบาล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายจำนงค์ สมานันท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นางสาวพวงพยอม วันดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13