info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
group ฝ่ายสภา
นายจำรัส ยอดสาย
ประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายจำรัส ยอดสาย
ประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
รองประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
รองประธานสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมทรง วงค์ขึง
เลขานุการสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายสมทรง วงค์ขึง
เลขานุการสภา อบต.กล้วยกว้าง
นายบุญมา พวงยอด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายบุญมา พวงยอด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายประวิทย์ ปุญญา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายประวิทย์ ปุญญา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายวีระยุทธ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 2
นายวีระยุทธ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 2
นายภานุมาศ คุณมาศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายภานุมาศ คุณมาศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายไพรัตน์ จังอินทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายไพรัตน์ จังอินทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นางสาวเบญจมาศ สังข์ขาว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสาวเบญจมาศ สังข์ขาว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายสมพงษ์ หาญภิรมย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสมพงษ์ หาญภิรมย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายชูศักดิ์ บัวบาล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายชูศักดิ์ บัวบาล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสูรย์ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสูรย์ ตรีแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายนนท์ จุมจวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายนนท์ จุมจวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสายสินธ์ บาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสายสินธ์ บาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสุนทร บุญยก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายสุนทร บุญยก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายไพรวัลย์ บุญโจม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายไพรวัลย์ บุญโจม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายสมาน ยอดอาจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายสมาน ยอดอาจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายทองเหรียญ วงค์เจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายทองเหรียญ วงค์เจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายจำเนียร กิ่งกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายจำเนียร กิ่งกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายทองพูน โพธิ์งาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายทองพูน โพธิ์งาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายเชิดชาย ยอดโพธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายเชิดชาย ยอดโพธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายอุทัย นามวิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
นายอุทัย นามวิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร