องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 อบต.กล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 862 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 64 อบต.กล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร